".$eol; $headers .= "Reply-To: ".$gond_isim."<".$gond_mail.">".$eol; $headers .= "Return-Path: ".$gond_isim."<".$gond_mail.">".$eol; if ($attachments !== false) { for($i=0; $i < count($attachments['resim']); $i++) { if($attachments["resim"]["name"][$i]){ $file_name = $attachments["resim"]["name"][$i]; $handle = fopen($attachments["resim"]["tmp_name"][$i], 'rb'); $f_contents= fread($handle, $attachments["resim"]["size"][$i]); $f_contents = chunk_split(base64_encode($f_contents)); $f_type = $attachments["resim"]["type"][$i]; fclose($handle); $attach .= $eol.$eol; $attach .= "--".$atach_boundary.$eol; $attach .= "Content-Type: image/jpeg".$eol; $attach .= "Content-Transfer-Encoding: base64".$eol; $attach .= "Content-Description: ".$file_name.$eol; $attach .= "Content-Disposition: attachment; filename=\"".$file_name."\"".$eol.$eol; // !! This line needs TWO end of lines !! IMPORTANT !! $attach .= $f_contents.$eol.$eol; } } $headers .= "Content-Type: multipart/related; boundary=\"".$atach_boundary."\"".$eol.$eol.$eol.$eol; $headers .= "--".$atach_boundary.$eol; $finish_boundary = "--".$atach_boundary."--".$eol; } $headers .= "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"".$mime_boundary."\"".$eol.$eol.$eol; $headers .= "--".$mime_boundary.$eol; $headers .= "Content-Type:text/html; charset=\"UTF-8\"".$eol; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n".$eol.$eol; $mesaj = $mesaj.$eol.$eol."--".$mime_boundary."--".$eol.$eol; $mesaj .= $attach.$finish_boundary; # SEND THE EMAIL ini_set(sendmail_from,$gond_mail); // the INI lines are to force the From Address to be used ! $mail_sent = mail($kime, $konu, $mesaj, $headers); ini_restore(sendmail_from); return $mail_sent; } /** * Uyarıları Ekrana Basar */ function uyari($baslik, $mesaj, $butonlar=FALSE){ $hata_mesaji .= "
 ".$baslik."
"; $hata_mesaji .= ""; if($butonlar){ $hata_mesaji .= ""; } $hata_mesaji .= "
".$mesaj."
  
"; print($hata_mesaji); ?> "; foreach($param AS $nerede){ if($i>0) $s = " > "; $yNerede .= $s.$nerede; $i++; } return $yNerede; } /** * Seçili olanı işaretle */ function selected($a,$b){ if($a==$b){ $rtrn = "selected=\"true\""; } return $rtrn; } /** * Uyarı alert */ function alert_msj($mesaj){ echo(" "); } /** * Yönlendirme fonksiyonu */ function yonlendir($adres){ //$adres = ereg_replace("/","",$adres); echo ""; echo ""; } /** * Seçim fonksiyonu */ function checked($a){ if($a){ $rtrn = "checked=\"true\""; } return $rtrn; } /** * Mysql query fonk */ function my_query($QUERY){ $result = @mysql_query($QUERY); if(!$result){ uyari("Uyarı", "Bir Hata Oluştu:".mysql_error()); } return $result; } function temizle($metin){ $metin = trim($metin); return $metin; } /** * Türk Tarih Formatı */ function trTarih($tarih){ $tarih = explode("-",$tarih); $g = $tarih[2]; $a = $tarih[1]; $y = $tarih[0]; $tarih = $g."/".$a."/".$y; return $tarih; } function cevir_tr($metin) { //$metin = trim($metin); $ara = array('\n', '\t'); $metin = str_replace ($ara, '', $metin); $ara = array('í', 'ı', 'ì', 'î', 'ï', 'ı'); $metin = str_replace ($ara, 'ı', $metin); $ara = array('Í', 'Ì', 'Î', 'Ï', 'İ', 'Ä°'); $metin = str_replace ($ara, 'İ', $metin); $ara = array('ó', 'ò', 'ô', 'ö' ); $metin = str_replace ($ara, 'ö', $metin); $ara = array('Ó', 'Ò', 'Ô', 'Ö'); $metin = str_replace ($ara, 'Ö', $metin); $ara = array('ú', 'ü', 'ù', 'û', 'ü'); $metin = str_replace ($ara, 'ü', $metin); $ara = array('Ü', 'Ú', 'Ù', 'Û', 'Ü'); $metin = str_replace ($ara, 'Ü', $metin); $ara = array('ç', 'ç'); $metin = str_replace ($ara, 'ç', $metin); $ara = array('Ç', 'Ç'); $metin = str_replace ($ara, 'Ç', $metin); $ara = array('ş', 'ş'); $metin = str_replace ($ara, 'ş', $metin); $ara = array('Ş', 'Ş'); $metin = str_replace ($ara, 'Ş', $metin); $ara = array('ğ', 'ğ'); $metin = str_replace ($ara, 'ğ', $metin); $ara = array('Ğ'); $metin = str_replace ($ara, 'Ğ', $metin); $ara = array('’'); $metin = str_replace ($ara, '\'', $metin); $ara = array('á', 'â'); $metin = str_replace ($ara, 'â', $metin); $ara = array('’'); $metin = str_replace ($ara, '\'', $metin); $ara = array('Ö','Ã','ö'); $metin = str_replace ($ara, 'ö', $metin); return $metin; } function tr2en($metin){ //$metin = trim($metin); $ara = array('\n', '\t', '’', 'á'); $metin = str_replace ($ara, '_', $metin); $ara = array('í', 'ı', 'ì', 'î', 'ï', 'ı'); $metin = str_replace ($ara, 'i', $metin); $ara = array('Í', 'Ì', 'Î', 'Ï', 'İ', 'Ä°'); $metin = str_replace ($ara, 'I', $metin); $ara = array('ó', 'ò', 'ô', 'ö', 'ö'); $metin = str_replace ($ara, 'o', $metin); $ara = array('Ó', 'Ò', 'Ô', 'Ö', 'Ö'); $metin = str_replace ($ara, 'O', $metin); $ara = array('ú', 'ü', 'ù', 'û', 'ü'); $metin = str_replace ($ara, 'u', $metin); $ara = array('Ü', 'Ú', 'Ù', 'Û', 'Ü'); $metin = str_replace ($ara, 'U', $metin); $ara = array('ç', 'ç'); $metin = str_replace ($ara, 'c', $metin); $ara = array('Ç', 'Ç'); $metin = str_replace ($ara, 'C', $metin); $ara = array('ş', 'ş'); $metin = str_replace ($ara, 's', $metin); $ara = array('Ş', 'Ş'); $metin = str_replace ($ara, 'S', $metin); $ara = array('ğ', 'ğ'); $metin = str_replace ($ara, 'g', $metin); $ara = array('Ğ'); $metin = str_replace ($ara, 'G', $metin); $ara = array('’'); $metin = str_replace ($ara, '_', $metin); return $metin; } function tr2link($param){ $karakter = array("=","?","^","&","%","'",",",".","(",")","anasayfa"); $rtn = strtolower(tr2en($param)); $rtn = str_replace($karakter,"",$rtn); $rtn = ereg_replace(" ","_",$rtn); return $rtn; } function yenidosyaadi($str){ $d = explode(".",$str); $str = $d[0]; $str = md5($str.time()).".".$d[1]; return $str; } /** * Dosya Upload Fonksiyonu * dosya parametresine formdan gelen dosya fieldi * dosya_yolu parameresine serverde resmin gideceği yolu * boyut paremeteresine izin vermek istediğiniz dosya boyuru Kb olarak; * tür parametresi dosya yada resim olarak iki seçenek */ function dosya_yukle($dosya, $dosya_yolu, $boyut, $tur="resim"){ // Resim Upload Fonksiyon GLOBAL $resim_hata,$dosya_adi; $dosya_adi = yenidosyaadi($dosya["name"]); $dosya_tipi = $dosya['type']; if($tur=="resim"){ $dosyalar = array("image/gif", "image/jpg", "image/jpeg", "image/pjpeg"); }elseif($tur=="dosya"){ $dosyalar = array("application/zip", "application/x-gzip", "application/x-zip-compressed" ); } if(array_search($dosya_tipi , $dosyalar)==FALSE){ $r_hata[] = "Desteklenmeyen bir dosya biçimi"."\n"; } $boyut_ = $boyut * 1024; if($dosya['size']>$boyut_){ $r_hata[] = sprintf("Dosya boyutu %s Kb dan büyük olmamalıdır.", $boyut)."\n"; } if(file_exists($dosya_yolu."/".$dosya_adi)){ $r_hata[] = $dosya[name]." Adlı dosya daha önce yüklenmiş.\n"; } if(!eregi("^[a-zA-Z0-9_\-\.\_\-]+$", $dosya_adi)){ $r_hata[] = "Dosya adında alfanumerik karakter dışında karakter kullanmayınız"."\n"; } if ($dosya["error"] > 0){ $r_hata[] = "Hata Kodu: " . $dosya["error"]; } $HataSay = count($r_hata); if($HataSay>0) { $resim_hata =""; for($i=0; $i<$HataSay; $i++) { $resim_hata .= $r_hata[$i]." "; } RETURN false; } else{ if(!file_exists($dosya_yolu)){ //mkdir($dosya_yolu,777); //$sahip = fileowner($dosya_yolu); //$grup = filegroup($dosya_yolu); //chown($dosya_yolu, $sahip); //chgrp($dosya_yolu, $grup); } $hedef = $dosya_yolu.$dosya_adi; move_uploaded_file($dosya['tmp_name'], $hedef); echo "Resminiz eklenmiştir"; RETURN true; } } /** * Html taglarını ve * karakterleri temizleme */ function tagyok($metin){ $metin = trim($metin); $metin = strip_tags($metin); return $metin; } /** * panelde yayınla butonu */ function yayinda($param, $ID){ GLOBAL $MOD, $ALT; if($param==1){ $icon = ""; }elseif($param==0){ $icon = ""; } return $icon; } /** * random karakter üretir * adet parametresi karakter sayısını belirler */ function rand_char($adet) { GLOBAL $actcode; $r_text = "a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,u,v,y,z,x,w,q,3,4,5,6,7,8,9,0"; $text= explode(",", $r_text); $say = count($text); $actcode =""; for($i=0; $i<$adet; $i++) { mt_srand((double)microtime()*1000000); $rand = (mt_rand(0,$say)); $actcode .="$text[$rand]"; } Return $actcode; } function universiteler(){ $univQ = mysql_query("SELECT * FROM universiteler"); while($univ=mysql_fetch_array($univQ)){ $u[$univ['ID']] = $univ['okul']; } return $u; } function fakulteler(){ $univQ = mysql_query("SELECT * FROM universiteler_fakulte"); while($univ=mysql_fetch_array($univQ)){ $f[$univ['ID']] = $univ['fakulte']; } return $f; } function bolumler(){ $univQ = mysql_query("SELECT * FROM universiteler_bolum"); while($univ=mysql_fetch_array($univQ)){ $b[$univ['ID']] = $univ['bolum']; } return $b; } function yillar($baslama, $bitis){ $r = ""; for($i=$baslama; $i<=$bitis; $i++){ $r .= "\n"; } return $r; } function ipucu($string, $genislik="100%", $yukseklik="10"){ $str = "\n"; $str .= "\n\n\n"; $str .= "
"; $str .= "
".$string."
"; $str .= "
\n"; RETURN $str; } function tooltip($metin,$genislik=200){ $ret = "onMouseover=\"ddrivetip('".$metin."', ".$genislik.")\"; onMouseout=\"hideddrivetip()\""; return $ret; } /** * Tarihi time koduna çevirir * gün/ay/yıl */ function str2time($tarih){ $tarih = explode("/",$tarih); $tarih = "$tarih[1]/$tarih[0]/$tarih[2]"; $tarih =strtotime("$tarih"); return $tarih; } /** * resim taglerini temizler */ function resim_temizle($str){ return $str; } /** * belirtilen metindeki başlangış ve bitiş arasındaki metni getirir */ function metin2metin($metin,$baslangic,$bitis){ $t = strlen($bitis); $bslngc = strpos($metin, $baslangic); $bts = strpos($metin,$bitis)+$t; $fark = $bts - $bslngc; $yeni_metin = substr($metin, $bslngc, $fark+t); return $yeni_metin; } /** * sayfalama fonksiyonu */ function sayfalama($adres, $sayfa, $limit, $toplam ){ $nxt=$sayfa+$limit; $fw = $nxt-($limit*2); if($nxt >$limit ) { echo("\""._onceki."\""._onceki." "); }else { echo("\""._onceki."\""._onceki." "); } // ------ Sayfa No başlaması $UrunPg = ceil($toplam/$limit); $U=1; for($i=0; $i<$UrunPg; $i++) { $UP = $i*$limit; if($sayfa!=$UP) {echo("$U ");} else {echo("[$U] ");} if($U%24) {}else {echo("
");} $U++; } // ------ Sayfa No Sonu if($toplam >$nxt) { echo(""._sonraki."\""._sonraki."\""); }else { echo(""._sonraki."\""._sonraki."\""); } } /** * Seo için sayfa adını Titlede gösterir */ function sayfa_adi_bul(){ global $MOD,$ALT,$ALT2,$MID,$lang,$Option; if($Option->ototitle){ $baslik = " "; if($MOD=='sayfa'){ $baslik .= mysql_result(my_query("SELECT baslik FROM icerik WHERE ID=".$ALT." AND musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."'"),0); }else if($MOD=='katalog'){ $d = explode("-",$ALT2); if($ALT=="kategori"){ $baslik .= mysql_result(my_query("SELECT kategori FROM urunler_kategori WHERE ID=".$d[1]." AND musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."'"),0); }else if($ALT=="detaylar"){ $baslik .= mysql_result(my_query("SELECT urun_adi FROM urunler WHERE ID=".$d[2]." AND musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."'"),0); } } return $baslik; } } function cumlele($string, $say){ $string = explode(" ",$string); $c = count($string); for ($i=0; $i<=$say-1; $i++) { $new_str .= $string[$i]." "; } if($c>$say){ $new_str .="...";} return $new_str; } ?>starttime = $this->yuklemebaslangici(); } /** * Süre Bitimi hesaplaması * */ function end_time() { return print $this->yuklemebitisi($this->starttime); } function yuklemebaslangici() { list($usec1, $sec1) = explode(" ", microtime()); return ((float)$usec1 + (float)$sec1); } function yuklemebitisi($zaman) { list($usec2, $sec2) = explode(" ", microtime()); $son= ((float)$usec2 + (float)$sec2); echo ("
".number_format(($son - $zaman),5)." sn.\n
"); return; } } class operasyonel{ /* Operasyonel Ayarlar * Bu Class ile alınacak */ var $urunbaslik; var $urunbilgibuton; var $yorumbutonu; var $resimdetay; var $kataciklama; var $ototitle; var $linkozelAmenu; var $linkozelKmenu; var $Kagacmenu; public function Kategori($MID){ $d = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT urunbaslik, urunbilgibuton, yorumbutonu, resimdetay, kataciklama FROM site_ayar WHERE musteri_no=".$MID." ")); $this->urunbaslik = $d['urunbaslik']; $this->urunbilgibuton = $d['urunbilgibuton']; $this->yorumbutonu = $d['yorumbutonu']; $this->resimdetay = $d['resimdetay']; $this->kataciklama = $d['kataciklama']; } public function Seo($MID){ $g = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT ototitle, linkozelAmenu, linkozelKmenu, Kagacmenu FROM site_ayar WHERE musteri_no=".$MID." ")); $this->ototitle = $g['ototitle']; $this->linkozelAmenu = $g['linkozelAmenu']; $this->linkozelKmenu = $g['linkozelKmenu']; $this->Kagacmenu = $g['Kagacmenu']; } } ?> "İncelenmedi", 1 => "İncelendi" , 2 => "Hazırlanıyor", 3 => "Kargoya Verildi" ); $degerlendirme = array( 0 => "Mükemmel", 1 => "Çok İyi", 2 => "İyi", 3 => "Fena Değil", 4 => "Çok Kötü" ); ?>=1 AND ($mevcut<$modul_limit['limitler'] OR $mevcut==NULL)){ return TRUE; }else{ return FALSE; } } /** * Pencere hesap */ function pencere2($baslik,$metin){ Global $BLOK; $blok = '
  '.$baslik.'  
 
'.$metin.'
'; return $blok; } function pencere1($baslik,$metin){ Global $BLOK; $blok = '
'.$baslik.'
'.$metin.'
'; if(!$metin){ return false; }else{ return $blok; } } function blok_sec($baslik,$metin,$var){ if($var==1){ $blok = pencere1($baslik,$metin); }else if($var==2){ $blok = pencere2($baslik,$metin); } return $blok; } function meta(){ global $meta; return $meta; } function sehir($ID){ $myQ = @mysql_query("SELECT il FROM adres_il WHERE no=".$ID); $ckt = @end(mysql_fetch_assoc($myQ)); RETURN $ckt; } function ilce($ID){ $myQ = @mysql_query("SELECT ilce FROM adres_ilce WHERE no=".$ID); $ckt = @end(mysql_fetch_assoc($myQ)); RETURN $ckt; } function semt($ID){ $myQ = @mysql_query("SELECT semt FROM adres_semt WHERE no=".$ID); $ckt = @end(mysql_fetch_assoc($myQ)); RETURN $ckt; } function urunmarka($ID){ $myQ = @mysql_query("SELECT marka FROM urunler_marka WHERE ID=".$ID); $ckt = @end(mysql_fetch_assoc($myQ)); RETURN $ckt; } function urungrup($ID){ $myQ = @mysql_query("SELECT grup FROM urunler_grup WHERE ID=".$ID); $ckt = @end(mysql_fetch_assoc($myQ)); RETURN $ckt; } function icerik_ismi($ID){ $myQ = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT baslik FROM icerik WHERE ID=".$ID."")); RETURN $myQ['baslik']; } function kur_birimi($param){ GLOBAL $MID; if($param){ $k = mysql_result(my_query("SELECT sembol FROM urunler_kur WHERE ID=".$param." AND musteri_no=".$MID),0); return $k; } } function musteri($must_ID){ $k = mysql_fetch_assoc(my_query("SELECT * FROM musteriler WHERE ID=".$must_ID)); return $k; } function urun($urun_ID){ $k = mysql_fetch_assoc(my_query("SELECT * FROM urunler WHERE ID=".$urun_ID)); return $k; } function musteri_adres($adres_ID){ $k = mysql_fetch_assoc(my_query("SELECT * FROM musteriler_adres WHERE ID=".$adres_ID)); return $k; } function cerceve_ust($baslik){ ?>

Highslide JS
_urun_kodu: Daha fazla bilgi
$istr"; $istr=ereg_replace($needle,$newneedle,$istr); $pstr.=substr($tstr,0,$pos[0]).$istr; $tstr=substr($tstr,$pos[0]+$pos[1],strlen($tstr)); $pos=getInnerStrpos($tstr, $startNeedle, $endNeedle); } $pstr.=substr($tstr,0,strlen($tstr)); } else{ $pstr=substr($haystack,$pos[0],$pos[1]); $pstr=ereg_replace($needle,$newneedle,$pstr); $pstr=substr($haystack,0,$pos[0]).$pstr.substr($haystack,$pos[1]+$pos[0],strlen($haystack)); } } return $pstr; } function getInnerStrpos($haystack, $startNeedle, $endNeedle) { $pos1=strpos($haystack, $startNeedle); $startNeedleWidth=strlen($startNeedle); $tstr=substr($haystack,$pos1+$startNeedleWidth,strlen($haystack)); $pos2=strpos($tstr, $endNeedle); if(is_numeric($pos2))$pos2=$pos2+strlen($startNeedle)+strlen($endNeedle); $spos[0]=$pos1; $spos[1]=$pos2; return $spos; } function chopInnerText($haystack, $startNeedle, $endNeedle, $loopthru=1, $keepvars=0) { /* This function returns a specified string with the text removed between the specified start string and end string. $haystack is the string you want manipulating $startNeedle is the starting point to look for $endNeedle is the point at which text stops being deleted if $loopthru is true, loops through the text until no other $start_txt to $end_txt can be found $keepvars leaves the $startNeedle and $endNeedle variables in the text string */ $pstr=$haystack; $pos=getInnerStrpos($haystack, $startNeedle, $endNeedle); if(is_numeric($pos[0]) && is_numeric($pos[1])) { if($loopthru) { $tstr=$pstr; $pstr=""; while(is_numeric($pos[0]) && is_numeric($pos[1])) { if($keepvars) { $pstr.=substr($tstr,0,$pos[0]+strlen($startNeedle)); $tstr=substr($tstr,$pos[0]+$pos[1],strlen($tstr)); } else { $pstr.=substr($tstr,0,$pos[0]); $tstr=substr($tstr,$pos[0]+$pos[1],strlen($tstr)); } $pos=getInnerStrpos($tstr, $startNeedle, $endNeedle); } $pstr.=substr($tstr,0,strlen($tstr)+1); } else { if($keepvars) { $pstr=substr($haystack,0,$pos[0]+strlen($startNeedle)); $pstr.=substr($haystack,$pos[1]+$pos[0]-strlen($endNeedle),strlen($haystack)); } else { $pstr=substr($haystack,0,$pos[0]); $pstr.=substr($haystack,$pos[1]+$pos[0],strlen($haystack)); } } } return $pstr; } function fileContents($filename) { if(file_exists($file)){ $file=fopen($filename, "r"); $dFF=""; while(!feof($file)) { $dFF .= fread($file, 4096); }} return $dFF; } ?> 0 OR $secilen_sayfa>0){ if($dizi['tasarim']){ $blok .= stripslashes($dizi['tasarim'])."
"; } $icerik_sorgu = mysql_query("SELECT * FROM blok_icerik WHERE blok_ID=".$dizi['ID']." AND musteri_no=".$MID.""); while($icerik_dizi = mysql_fetch_assoc($icerik_sorgu)){ $yaz = "/sayfa/".$icerik_dizi['icerik_ID']."/"; $blok .='
'.icerik_ismi($icerik_dizi['icerik_ID']).'
'; } $ht .= blok_sec($dizi['blok_ismi'],$blok,$bloksecim); $blok=''; } } return $ht; } function solblok(){ global $MID,$MOD,$ALT,$bloksecim,$lang; $sorgu = mysql_query("SELECT * FROM sagblok WHERE musteri_no=".$MID." AND sag_sol=2 AND aktif=1 AND dil='".$lang."'"); While($dizi = mysql_fetch_assoc($sorgu)){ $sorgu_modul = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM moduller WHERE klasor='".$MOD."'")); $secilen = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM blok_sayfa WHERE blok_ID=".$dizi['ID']." AND modul_ID=".$sorgu_modul['ID'].""));//Modul kontrol $secilen_sayfa = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM blok_sayfa1 WHERE sayfa_ID=".$ALT." AND blok_ID=".$dizi['ID']."")); if($secilen>0 OR $secilen_sayfa>0){ if($dizi['tasarim']){ $blok .= stripslashes($dizi['tasarim'])."
"; } $icerik_sorgu = mysql_query("SELECT * FROM blok_icerik WHERE blok_ID=".$dizi['ID']." AND musteri_no=".$MID.""); while($icerik_dizi = mysql_fetch_assoc($icerik_sorgu)){ $yaz = "/sayfa/".$icerik_dizi['icerik_ID']."/"; $blok .=''.icerik_ismi($icerik_dizi['icerik_ID']).'
'; } $ht .= blok_sec($dizi['blok_ismi'],$blok,$bloksecim); $blok=''; } } return $ht; } //{yan_menu} function yan_menu($param){ global $MID,$lang; $sorgu = mysql_query("SELECT * FROM sayfalar WHERE bag_id=".$param." AND musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."' ORDER BY sira ASC LIMIT 7,1000 "); while($dizi = mysql_fetch_assoc($sorgu)){ if($dizi['ayirac']==1){ $link = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM icerik WHERE ID=".$dizi['link']." ")); $yaz = "/sayfa/".$link['ID']."/"; } if($dizi['ayirac']==2){ $link = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT klasor FROM moduller WHERE ID=".$dizi['link']." ")); $yaz = "/".$link['klasor']."/"; } if($dizi['bag_id']>0){ $bosluk = "     "; $renk ="#FFFFFF"; $class = "pencere_icerik"; }else{ $renk =""; $bosluk=""; $class = "pencere_icerik"; } $blok .= '
'; $urun_say = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM urunler_secilen_kategoriler WHERE kategori_ID=".$dizi['ID']." AND musteri_no=".$MID."")); $blok .= ''.$bosluk.'
 • '.$dizi['baslik']."
 • "; yan_menu($dizi['ID']); } return $blok; } //{blok_giris} function blok_giris(){ global $blok; if(!session_is_registered('KBilgi')){ $blok = "
  "._kullaniciad."
  "._sifre."
  "._uyelik."
  "; $blok .= ""; }else{ $blok = '
  Sayın '.$_SESSION['KBilgi']['isim'].' '.$_SESSION['KBilgi']['soyisim'].'
  Profilim
  Siparişlerim
  Tanımlı Adresler
  Sepetim
  Çıkış
  '; } return $blok; } //{Anket} function Anket(){ GLOBAL $oyla, $oylaID,$anketID,$MID,$lang; if($oyla==_oyla && $oylaID) { // Anket Oylaması session_register("oyla"); mysql_query("UPDATE anket_veri SET hit=hit+1 WHERE ID=".$oylaID); mysql_query("UPDATE anketler SET oylandi=oylandi+1 WHERE ID=".$anketID); } $anketsec = @mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM anketler WHERE yayinla=1 AND musteri_no=".$MID." ")); $anketveri_sec = @mysql_query("SELECT * FROM anket_veri WHERE anket_id =".$anketsec['ID']." AND musteri_no=".$MID." AND dil='tr' ORDER BY hit DESC"); $anketsay = @mysql_num_rows($anketveri_sec); if($anketsay>0){ //ANKET OY VERİLDİKTEN SONRA if(session_is_registered("oyla")) { $blok .=""; $blok .= ""; $blok .=""; while($anketveri=mysql_fetch_array($anketveri_sec)) { $blok .=" "; } $blok .= ""; $blok .= "
  ".dilyazdir("anketler",$anketsec['dil_ID'],$lang,'baslik')."
 • ".dil_sec($anketveri['hit'],$dID)." (".anketveriyaz($anketveri['metin'],$lang).")
 • ".number_format(100 * $anketveri['hit'] /$anketsec['oylandi'])."%
  ".sprintf(_defa_oylandi,$anketsec['oylandi'] )."
  "._ankete_katildi_tesekkur."
  "; } //ANKET OY VERİLMEDEN ÖNCE else { $blok .= "
  "; $blok .= ""; $blok .= " "; $anketID = $anketsec[0]; while($anketveri=mysql_fetch_array($anketveri_sec)) { $blok .= " "; } $blok .= ""; $blok .= "
  ".dilyazdir("anketler",$anketsec['dil_ID'],$lang,'baslik')."
  "; $blok .= "
  "; } }else{ $blok .= "

  Ekli Anket Bulunmuyor
  "; } return $blok; } //{arama} function arama(){ $ara ='
   
  '; return $ara; } //{Doviz_Kurlari} function doviz_kurlari(){ if($kurlar = utf8_encode(@file_get_contents("http://bigpara.ekolay.net/alternatifpiyasalar.asp"))){ $kurlar = str_replace("ý","ı",$kurlar); $kurlar = explode("table",$kurlar); $kurlar = $kurlar[1]; $kurlar = str_replace("javascript:openWin('/c/popgrafik.asp?kod=","", $kurlar); $kurlar = str_replace("javascript:openWin('/c/popgrafik.asp?id=ALTIN","", $kurlar); $kurlar = str_replace("',500,800,500)","", $kurlar); $kurlar = str_replace("/i/","/images/", $kurlar); $blok = "
   "._doviz_kurlari."
  "; $blok .= ""; $blok .= "
  "; return $blok; }else{ return "Doviz Kurlari(Sunucuya Bağlanamıyor)"; } } //{altbilgi} function altbilgi(){ global $MID; $dizi_ayar = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM site_ayar WHERE musteri_no=".$MID."")); return $dizi_ayar['genel_adres']; } function dipnot(){ $dizi = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM sitedipnot ")); return $dizi['metin']; } //{Haberler} // eski haberler 16.07.2010 ibrahim ürüker tarafından jquery haberler olarak değiştirildi function haberler(){ global $MID,$lang; $haber =' '; $sec_haber = mysql_query("SELECT * FROM icerik WHERE modul_ayir = 1 AND musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."' ORDER BY tarih DESC LIMIT 0,5"); while ($haber_ozet = mysql_fetch_array($sec_haber)){ $haber .=""; $haber .=""; $haber .="
  - ".dil_sec(stripslashes($haber_ozet[baslik]),$dID)."...
  "; } $haber .='
  '; return $haber; } //{ozel_urun} function ozelurunler($param){ global $MID; $sorgu = mysql_query("SELECT * FROM urunler_grup WHERE bag_id=".$param.""); while($dizi = mysql_fetch_assoc($sorgu)){ if($dizi['bag_id']>0){ $bosluk = "     "; $renk =""; $class = "kategorialtbasliklar"; }else{ $renk =""; $bosluk=""; $class = "kategoribasliklar"; } $blok .= '
  '; $urun_say = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM urunler WHERE urun_grup=".$dizi['ID']." AND musteri_no=".$MID."")); $blok .= ''.$bosluk.$dizi['grup']." ( ".$urun_say." )
  "; } return $blok; } //{kategoriler} function benimsorgum($param){ global $MID; $sorgu = mysql_query("SELECT * FROM urunler_kategori WHERE bag_id=".$param." AND musteri_no=".$MID.""); while($dizi = mysql_fetch_assoc($sorgu)){ if($dizi['bag_id']>0){ $bosluk = "     "; $renk =""; $class = "kategorialtbasliklar"; }else{ $renk =""; $bosluk=""; $class = "kategoribasliklar"; } $blok .= '
  '; $urun_say = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM urunler_secilen_kategoriler WHERE kategori_ID=".$dizi['ID']." AND musteri_no=".$MID."")); $blok .= ''.$bosluk.$dizi['kategori']." ( ".$urun_say." )
  "; benimsorgum($dizi['ID']); } return $blok; } //{siparis_alani} function siparis_alani(){ $blok = '
  '; return $blok; } function rsshaber(){ $blok=''; return $blok; } //{canlidestek} function canlidestek(){ global $MID; $sorgu = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM canlidestek_secim WHERE musteri_no=".$MID."")); $dizi = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM canlidestek_karakter WHERE ID=".$sorgu['karakter_ID']." ")); return stripslashes($dizi['karakter']); } //{dilsecenek} function dilsecenek(){ global $MID; $sorgu = mysql_query("SELECT * FROM musteri_dil WHERE musteri_no=".$MID." ORDER BY ID"); while($dizi=mysql_fetch_assoc($sorgu)){ $blok .= '
  '; } return $blok; } //{paketler} function paketler(){ $blok = '
  '; $paket_baslik = mysql_query("SELECT * FROM paketler WHERE bag_id=0"); while($pak= mysql_fetch_array($paket_baslik)){ $baslik = cevir_tr($pak[paket]); $blok .="
   \n"; $alt_paket = mysql_query("SELECT * FROM paketler WHERE bag_id=$pak[ID]"); while($paket= mysql_fetch_array($alt_paket)){ $blok .="\t\t
  • ".$paket[paket]."
  • \n"; } $blok .="
  \n"; } $blok .= "
  "; return $blok; } function etiket_bulutu(){ global $MID,$ALT,$bloksecim; $icerik = mysql_fetch_assoc(my_query("SELECT * FROM icerik WHERE ID=".$ALT." AND musteri_no=".$MID.""));//İçerik Listeleme $sorgu_etiket = mysql_fetch_assoc(my_query("SELECT anahtar_kelimeler FROM site_ayar WHERE musteri_no = ".$MID.""));//Anahtar Kelimeleri Listeleme $etiketler = explode(",",$sorgu_etiket['anahtar_kelimeler']); foreach($etiketler AS $VAL){ if(stristr($icerik['tum_yazi'],$VAL)){ $bosluk = ereg_replace(" ","_",$VAL); $blok .= ''.$VAL.' ,'; } } return blok_sec("Etiket Bulutu",$blok,$bloksecim); } function havadurumu(){ $blok = ''; return $blok; } function ana_menu(){ GLOBAL $MID, $lang, $meta; $ftext=fileContents($meta['url_on_ad'].$meta['base']."/inc/menu_xml.php?MID=".$MID."&lang=".$lang.""); $level=0; $ftext=ereg_replace("\r","",$ftext); $ftext=ereg_replace("\n","",$ftext); $ftext = chopInnerText($ftext, "", 1, 0); $ftext = chopInnerText($ftext, "", 1, 0); $xmlA=split("<",$ftext); $menucode=""; $endlevel=-1; for($a=1;$a1) { $level--; $newLevel=true; if($level<$endlevel) { $splitProp=split(">",substr($xmlA[$a],1,strlen($xmlA[$a]))); if($splitProp[0]=="style" || $splitProp[0]=="menu")$menucode.="}\n\n"; if($splitProp[0]=="menuitem")$menucode.="\");\n"; //echo "END - '$splitProp[0]'"; //$menucode.="}"; } //$menucode.=";
  "; $endlevel=$level; } } else { $splitProp=split(">",$xmlA[$a]); if(count($splitProp)==2 && ord($splitProp[1])>32) { //$xmlA[$a]="$splitProp[0]=$splitProp[1]"; if($old!="menuitem") { if($splitProp[0]=="style") { $menucode.="$splitProp[0]=$splitProp[1];\n"; } else { $menucode.="$splitProp[0]=\"$splitProp[1]\";\n"; } } else { $menucode.="$splitProp[0]=$splitProp[1];"; } } else { $old=$splitProp[0]; $splitProp=split(" ",$splitProp[0]); if(count($splitProp)==1) { //$xmlA[$a]="New Object = $splitProp[0]"; if($splitProp[0]=="menuitem") { $menucode.="aI(\""; } } else { $old = replaceInnerText($old, "\"", "\"", "=", "MILONICEQUALS", 1); $old = replaceInnerText($old, "\"", "\"", " ", "MILONICSPACE", 1); $old = replaceInnerText($old, "'", "'", "=", "MILONICEQUALS", 1); $old = replaceInnerText($old, "'", "'", " ", "MILONICSPACE", 1); $old=ereg_replace("\"","",$old); $old=ereg_replace("'","",$old); $splitProp=split(" ",$old); //$xmlA[$a]="$splitProp[0]"; for($b=1;$b$level $xmlA[$a]
  "; } if($newLevel) { $level--; } } //$pathToCodeFiles="/js/menu"; // The www root to where the menu code files are located // pathToCodeFiles is normally a directory from root, i.e. /menu/ for http://www.domain.com/menu/ // You can use relative or absolute paths /// The following is only changed if the name of the menu code files have been changed. //$menuIncFiles=array(); //$menuIncFiles[]="milonic_menu_code.js"; //$menuVars=array(); //$menuVars["menuCloseDelay"]=500; //$menuVars["menuOpenDelay"]=150; //$menuVars["subOffsetTop"]=0; //$menuVars["subOffsetLeft"]=0; //for($a=0;$a\n"; //} $xml_Menu .= ""; $xml_Menu .= "JavaScript Menu Powered by Milonic"; return $xml_Menu; } function katalog_menu(){ GLOBAL $MID, $lang, $meta; $ftext=fileContents($meta['url_on_ad'].$meta['base']."/inc/katalog_menu_xml.php?MID=".$MID."&lang=".$lang.""); $level=0; $ftext=ereg_replace("\r","",$ftext); $ftext=ereg_replace("\n","",$ftext); $ftext = chopInnerText($ftext, "", 1, 0); $ftext = chopInnerText($ftext, "", 1, 0); $xmlA=split("<",$ftext); $menucode=""; $endlevel=-1; for($a=1;$a1) { $level--; $newLevel=true; if($level<$endlevel) { $splitProp=split(">",substr($xmlA[$a],1,strlen($xmlA[$a]))); if($splitProp[0]=="style" || $splitProp[0]=="menu")$menucode.="}\n\n"; if($splitProp[0]=="menuitem")$menucode.="\");\n"; //echo "END - '$splitProp[0]'"; //$menucode.="}"; } //$menucode.=";
  "; $endlevel=$level; } } else { $splitProp=split(">",$xmlA[$a]); if(count($splitProp)==2 && ord($splitProp[1])>32) { //$xmlA[$a]="$splitProp[0]=$splitProp[1]"; if($old!="menuitem") { if($splitProp[0]=="style") { $menucode.="$splitProp[0]=$splitProp[1];\n"; } else { $menucode.="$splitProp[0]=\"$splitProp[1]\";\n"; } } else { $menucode.="$splitProp[0]=$splitProp[1];"; } } else { $old=$splitProp[0]; $splitProp=split(" ",$splitProp[0]); if(count($splitProp)==1) { //$xmlA[$a]="New Object = $splitProp[0]"; if($splitProp[0]=="menuitem") { $menucode.="aI(\""; } } else { $old = replaceInnerText($old, "\"", "\"", "=", "MILONICEQUALS", 1); $old = replaceInnerText($old, "\"", "\"", " ", "MILONICSPACE", 1); $old = replaceInnerText($old, "'", "'", "=", "MILONICEQUALS", 1); $old = replaceInnerText($old, "'", "'", " ", "MILONICSPACE", 1); $old=ereg_replace("\"","",$old); $old=ereg_replace("'","",$old); $splitProp=split(" ",$old); //$xmlA[$a]="$splitProp[0]"; for($b=1;$b$level $xmlA[$a]
  "; } if($newLevel) { $level--; } } $pathToCodeFiles="/js/menu"; // The www root to where the menu code files are located // pathToCodeFiles is normally a directory from root, i.e. /menu/ for http://www.domain.com/menu/ // You can use relative or absolute paths /// The following is only changed if the name of the menu code files have been changed. //$menuIncFiles=array(); //$menuIncFiles[]="milonic_menu_code.js"; //$menuVars=array(); //$menuVars["menuCloseDelay"]=500; //$menuVars["menuOpenDelay"]=150; //$menuVars["subOffsetTop"]=0; //$menuVars["subOffsetLeft"]=0; //for($a=0;$a\n"; //} $xml_Menu .= ""; $xml_Menu .= "JavaScript Menu Powered by Milonic"; return $xml_Menu; } //{benzerurunler} function benzerurunler($katid){ global $MID,$MOD,$lang; $limit = 5; $sutun=5; $h=0; $blok .= ''; $secilen_sorgu = mysql_query("SELECT * FROM urunler_secilen_kategoriler WHERE kategori_ID=".$katid." AND musteri_no=".$MID." ORDER BY RAND() LIMIT 0,".$limit." "); $urun_say = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM urunler_secilen_kategoriler WHERE kategori_ID=".$katid." AND musteri_no=".$MID."")); while($secilen_kategori_dizi = mysql_fetch_assoc($secilen_sorgu)){ $urunler_sorgu = mysql_query("SELECT * FROM urunler WHERE ID=".$secilen_kategori_dizi['urun_ID']." AND musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."' "); $urun_veri = mysql_fetch_assoc($urunler_sorgu); $dizim = @mysql_result(mysql_query("SELECT dosya_adi,ID FROM dosya_arsiv WHERE musteri_no=".$MID." AND dosya_ID='".$urun_veri['dosya_ID']."'"),0,'dosya_adi'); if($dizim){ $img="http://dosyalar.akilx.com/resim.php?MID=".$MID."&kucultme=40&resim=".$dizim."";} else { $img="http://dosyalar.akilx.com/images/yok.gif";} if($h%$sutun){ }else{ $blok .= ""; } $blok .= ""; $h++; }; $blok .='
  Benzer Ürünler

  ".$urun_veri['urun_adi']."
   
  '; return $blok; } //{encoksatanurun} function encoksatanurun($katid){ global $MID,$MOD,$lang; $limit = 5; $sutun=5; $h=0; $blok .= ''; $urunler_sorgu = mysql_query("SELECT * FROM urunler WHERE musteri_no=".$MID." AND dil='".$lang."' ORDER BY stok LIMIT 0,".$limit.""); while($urun_veri = mysql_fetch_assoc($urunler_sorgu)){ $dizim = @mysql_result(mysql_query("SELECT dosya_adi,ID FROM dosya_arsiv WHERE musteri_no=".$MID." AND dosya_ID='".$urun_veri['dosya_ID']."'"),0,'dosya_adi'); if($dizim){ $img="http://dosyalar.akilx.com/resim.php?MID=".$MID."&kucultme=40&resim=".$dizim."";} else { $img="http://dosyalar.akilx.com/images/yok.gif";} if($h%$sutun){ }else{ $blok .= ""; } $blok .= ""; $h++; }; $blok .='
  En Çok Satılan Ürünler

  ".$urun_veri['urun_adi']."
   
  '; return $blok; } function DovizKuruAl($CekilenKurlar='USD,EUR') { $Dun = strtotime((date("w")!=1?"yesterday":"-2 days ago")); //Haftasonu atlat, pazartesiyse cuma al $Bugun = strtotime("today"); $XMLDun = @file_get_contents("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/".date("Ym",$Dun)."/".date("dmY",$Dun).".xml"); $XMLBugun = @file_get_contents("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"); if(!$XMLBugun) { $XMLDun = @file_get_contents("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/".date("Ym",$Bugun)."/".date("dmY",$Bugun).".xml"); } $Kurlar = explode(",",$CekilenKurlar); $Alanlar = array('Isim'=>'Isim','ForexBuying'=>'Alis','ForexSelling'=>'Satis'); $DunkuKurlar = array('Tarih'=>date("d.m.Y",$Dun)); foreach($Kurlar as $Doviz) { $Kod = preg_match("'(.*)'Uis",$XMLDun,$Kur[$Doviz]); foreach($Alanlar as $Alan => $Ceviri) { $KodAlan = preg_match("'<$Alan>(.*)'Uis",$Kur[$Doviz][2],$AlanKod); $DunkuKurlar[$Doviz][$Ceviri] = $AlanKod[1]; } $DunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexBuying']] = number_format($DunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexBuying']],3,".",""); $DunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexSelling']] = number_format($DunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexSelling']],3,".",""); } $BugunkuKurlar = array('Tarih'=>date("d.m.Y",$Bugun)); foreach($Kurlar as $Doviz) { $Kod = preg_match("'(.*)'Uis",$XMLBugun,$Kur[$Doviz]); foreach($Alanlar as $Alan => $Ceviri) { $KodAlan = preg_match("'<$Alan>(.*)'Uis",$Kur[$Doviz][2],$AlanKod); $BugunkuKurlar[$Doviz][$Ceviri] = $AlanKod[1]; } $BugunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexBuying']] = number_format($BugunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexBuying']],3,".",""); $BugunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexSelling']] = number_format($BugunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexSelling']],3,".",""); $Fark = $BugunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexBuying']]-$DunkuKurlar[$Doviz][$Alanlar['ForexBuying']]; $BugunkuKurlar[$Doviz]['Artis'] = $Fark == 0 ? '0':($Fark < 0 ? '-1':'1'); $BugunkuKurlar[$Doviz]['ArtisYazi'] = $Fark == 0 ? 'Sabit':($Fark < 0 ? 'Düşüş':'Artış'); } $blok = '
    Döviz Alış Döviz Satış
  Dolar '.$BugunkuKurlar['USD']['Alis'].' '.$BugunkuKurlar['USD']['Satis'].'
  Euro '.$BugunkuKurlar['EUR']['Alis'].' '.$BugunkuKurlar['EUR']['Satis'].'
  '; return $blok; } ?>